کارخانه

 

تهیه نقشه های ساختمانی و تأسیساتی کارخانجات

تهیه نقشه های صنعتی و تولیدی کارخانجات

مشاوره در خط تولید کارخانجات

مشاوره در خط تولید کارخانجات صنایع غذایی و فلزی و

مشاوره در ساخت و نظارت واحدهای تولیدی

R.O و سختی گیری های رزینی مشاوره در دستگاههای تصفیه آب اعم از سیستم

مشاوره در انتخاب ماشین آلات مناسب

انواع دستگاههای صنعتی و تولیدی

ارتقاء بهره وری کارخانه

بازسازی و نوسازی دستگاهها

اتوماسیون دستگاهها

مشاوره در کلیه خطوط کارخانجات