بلاگ

لیست صنایع پایین دستی پتروشیمی

لیست صنایع پایین دستی پتروشیمی

۱٫  پلی ال
۲٫  پلی متیل متا کریلات
۳٫  کلرید متیل
۴٫  هگزا متیل دی آمین
۵٫  کوپلیمر پلی استال
۶٫  پلی وینیل استات
۷٫  پلی استر غیراشباع ایزوفتالیک(ناپیوسته)
۸٫  ایزوپرن
۹٫  پلی استر غیراشباع ایزوفتالیک(پیوسته)
۱۰٫ آلیاژهای پلیمری
۱۱٫ الیاف کربن
۱۲٫ پلی آکریلونیتریل
۱۳٫ پلی تترا فلوئور اتیلن(ptfe)
۱۴٫ ترموپلاستیک الاستومر
۱۵٫ اسید آدیپیک
۱۶٫ استرهای اکریلات
۱۷٫ آکریلیک اسید ۳۰۰۰۰ تن در سال
۱۸٫ آکریلیک اسید ۸۰۰۰۰ تن در سال
۱۹٫ پلی اکریلیک اسید
۲۰٫ رزور سینول
۲۱٫ لنز پلاستیکی عینک
۲۲٫ کربوکسی متیل سلولز
۲۳٫ ۲-اتیل هگزیل آکریلات
۲۴٫ منو کلرو استیک اسید (پیوسته)
۲۵٫ منو کلرو استیک اسید(نیمه پیوسته)
۲۶٫ انیدرید استیک
۲۷٫ کوپلیمر استایرن اکریلونیتریل
۲۸٫ مجتمع تولید اکریلاتها
۲۹٫ نونیل فنل
۳۰٫ سیکلو هگزان
۳۱٫ سیکلو هگزانول و سیکلو هگزانون
۳۲٫ اسید ایزو فتالیک
۳۳٫ ایزوبوتیلن خالص
۳۴٫ رزین های تبادلگر آنیونی
۳۵٫ آلیاژهای پلی فنیلن اتر/پلی استایرن
۳۶٫ متا زایلن
۳۷٫ زایلنل ها و کرسول ها
۳۸٫ تتراهیدروفوان ۱و۴-بوتان دی ال
۳۹٫ متیونین
۴۰٫ کوپلیمر اتیلن وینیل الکل
۴۱٫ آکرولئین
۴۲٫ پلی تترا متیلن اتر گلایکول
۴۳٫ گلیکول اترها بر پایه اتیلن اکساید
۴۴٫ پلی بوتن-۱
۴۵٫ متیل ایزوبوتیل کربینول
۴۶٫ متیل ایزوبوتیل کتون
۴۷٫ کوپلیمر استایرن-انیدریک مالئیک
۴۸٫ فیلم های کشاورزی
۴۹٫ اکریل آمید
۵۰٫ پلی اکریل آمید
۵۱٫ متاکریلات بوتادین استایرن
۵۲٫ فیلمهای میکروپروز
۵۳٫ پلی فیلن سولفید
۵۴٫ پریفورم PET
۵۵٫ پلی بوتیلن ترفتالات(PET)
۵۶٫ پلی وینیل الکل و اسید استیک
۵۷٫ دی کلرو بنزن
۵۸٫ متیل اتیل کتون(MEK)
۵۹٫ الیاف پلی استر
۶۰٫ پرکلرواتیلن و تری کلرواتیلن
۶۱٫ فنل و استن
۶۲٫ الکل های چرب
۶۳٫ هگزان خوراکی
۶۴٫ گوگرد بنتونیتی و گوگرد گرانول شده
۶۵٫ اپی کلرو هیدرین
۶۶٫ کک نفتی سبز
۶۷٫ روغن ترانسفورماتور
۶۸٫ وایت اویل
۶۹٫ استایرن بوتادین استایرن
۷۰٫ هاردنرهای اپوکسی
۷۱٫ اپی کلرو هیدرین از آلیل کلراید

  1. کو پلیمر اتیلن-وینیل استال
  2. پلی ایزوپرن
  3. بوتن-۱
  4. اسید بنزوئیک
  5. انیدریک فتالیک
  6. روغن سفید
  7. بتن گوگردی
  8. اپی کلروهیدرین
  9. کریستال ملامین

 

 

ارسال نظر شما

فروش ویژه
لئو بولدرز
آخرین اخبار
  • تیر ۹, ۱۳۹۶
پروژه های اخیر