طرح های توجیهی خدماتی و گردشگری و تفریحی

طرحهای توجیهی فنی و مالی و اقتصادی بخش خدماتی و گردشگری و تفریحی

  1. باغ وحش
  2. مجتمع گردشگری، تفریحی توریستی
  3. مجتمع خدماتی- رفاهی بین راهی درجه ۳( ۵ مورد) سال ۱۳۸۸
  4. مجتمع خدماتی- رفاهی بین راهی درجه ۲- سال ۱۳۸۸
  5. مجتمع خدماتی- رفاهی بین راهی درجه ۳- سال ۱۳۸۹
  6. خدمات مکانیزاسیون کشاورزی
  7. خدمات فنی حفاری و اکتشاف