طرحهای توجیهی بخش کشاورزی

طرحهای توجیهی بخش کشاورزی

طرح های توجیهی فنی و مالی بخش کشاورزی

  1. احداث گلخانه ای سبزی و صیفی جات
  2. پرورش گل و گیاه در گلخانه
  3. پرورش قارچ خوراکی
  4. پرورش گاو شیری
  5. پروار بندی گوساله
  6. پرورش ماهی
  7. کمپوست
  8. مرغداری